REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD DOMENĄ www.amperns.pl


§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Hurtownia Elektryczna „AMPER” działająca pod domeną www.amperns.pl jest sklepem internetowym prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” M. Ross, M. Jabłoński, E. Ross-Jabłońska sp. j. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ul. I. Paderewskiego 39, z przypisanym NIP: 7342672077.
 2. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest za pomocą:
  a) poczty elektronicznej, pod adresem: iwona.m@amperns.pl lub sklep@amperns.pl ; b) drogi listownej – na adres siedziby przedsiębiorstwa podany w punkcie 1
  niniejszego paragrafu;
  c) drogi telefonicznej – pod numerem telefonu: 505-044-903 lub 517-656-661.

§2 [Definicje]

 1. Hurtownia Elektryczna „AMPER” – sklep internetowy, działający pod domeną internetową – www.amperns.pl prowadzony przez sprzedawcę działającego w ramach Przedsiębiorstwa Handlowego „AMPER” M. Ros, M. Jabłoński, E. Ross-Jabłońska sp. j. w którym składane są zamówienia.
 2. Dzień roboczy – jeden dzień; od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient – osoba fizyczna dokonująca w ramach serwisu czynności polegającej na złożeniu zamówienia na produkt/produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego.
 4. Konto klienta – usługa świadczona drogą elektroniczną, w ramach której klient ma dostęp do historii swoich zamówień, dostęp do swoich danych osobowych oraz możliwość ich każdorazowej zmiany zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 1 niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Oferta sklepu internetowego – wszelkie produkty oferowane w ramach prowadzonej
  działalności dostępne w sklepie internetowym.
 7. Rejestracja – czynność polegająca na wprowadzeniu przez klienta swoich danych
  osobowych, żądanych w serwisie do utworzenia indywidualnego konta klienta, dokonana w sposób określony w regulaminie.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, polegająca na złożeniu zamówienia online za pośrednictwem dedykowanej platformy na stronie internetowej serwisu.
 9. Usługa Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę, polegająca na dostarczaniu zainteresowanym newslettera na podane przez zainteresowanych adresy e-mail.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego w serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów określonych w niniejszym regulaminie stanowiących ofertę sklepu internetowego – ze sprzedawcą wyrażone w formie elektronicznej.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 12. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.

§3 [Postanowienia ogólne]

 1. Hurtownia Elektryczna „AMPER” za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzi sprzedaż oferowanych produktów.
 2. Zasięg działania sklepu internetowego obejmuje wyłącznie terytorium Polski. W szczególnych przypadkach, podczas planowanego dokonania zakupu, w ramach którego produkt dostarczony będzie miał być poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konieczne jest podjęcie kontaktu telefonicznego z serwisem.
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego w ramach serwisu, w tym przeglądania oferty sklepu, potrzebne jest urządzenie końcowe z zainstalowaną przeglądarką internetową. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe na wszystkich najczęściej użytkowanych przeglądarkach internetowych, niezależnie od rodzaju urządzenia, systemu operacyjnego oraz rodzaju połączenia internetowego.
 4. Sprzedający zastrzega, że wyłączenie przez użytkownika plików cookies w przeglądarce może powodować utrudnienie korzystania ze sklepu internetowego w ramach serwisu.
 5. Złożenie zamówienia przez klienta oraz świadczenie usługi drogą elektroniczną wymaga od klienta posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu postanowień Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie klientów do składania zamówień, które stanowią złożenie oferty kupna określonego produktu/produktów na warunkach podanych w opisie produktu/produktów.

§4 [Zakładanie konta i logowanie]

 1. Hurtowania Elektryczna „AMPER” świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia klientom założenia i korzystania z konta klienta na stronie internetowej pod adresem www.amperns.pl .
 2. Rejestracja konta klienta nie jest wymagana do złożenia zamówienia w serwisie.
 3. Klient decydujący się na utworzenie konta klienta jest zobowiązany do dokonania
  czynności rejestracji.
 4. Rejestracja prowadząca do utworzenia konta klienta jest bezpłatna.
 5. Dokonania rejestracji prowadzące do utworzenia konta klienta wymaga wypełnienia
  formularza rejestracyjnego, w którym klient podaje wymagane dane oraz kolejno
  przesłanie go za pomocą odpowiedniej funkcji drogą elektroniczną.
 6. W trakcie rejestracji klient podaje dane uwierzytelniające – adres e-mail oraz utworzone
  przez siebie hasło dostępu.
 7. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego klient ma możliwość zapisania się do
  newslettera. Wyrażenie zgody bądź jej odmowa nie mają wpływu na dokonanie
  rejestracji.
 8. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i zakończenie rejestracji zostanie
  potwierdzone wysłaniem wiadomości e-mail o utworzeniu konta w ramach serwisu na
  adres poczty elektronicznej podany przez klienta.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi
  założenia i korzystania z Konta Klienta zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania Rejestracji oraz utworzenia Konta Klienta. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.

§5 [Zamówienia]

 1. Klient ma możliwość składania zamówień drogą elektroniczną w sklepie internetowym Hurtowni Elektrycznej „AMPER” przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Przed złożeniem zamówienia klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania postanowień regulaminu. Fakt ten klient będzie potwierdzał przy składaniu zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez potwierdzenia klienta o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu.
 3. Za pomocą funkcji dostępnych w sklepie internetowym kompletuje się listę produktów do zamówienia przy pomocy funkcji koszyka, a następnie wypełnia się informacje dotyczące danych adresowych (lub loguje się do konta klienta, aby dane te zostały uzupełnione na podstawie podanych w koncie klienta), wybiera preferowaną metodę wysyłki oraz sposób płatności.
 4. Po wypełnieniu przez klienta formularza zamówienia zostanie klientowi wyświetlona informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę produktów oraz koszty ich dostarczenia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest klientowi podawana każdorazowo przy wypełnianiu formularza zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia następuje w chwili poprawnego wypełnienia formularza zamówienia oraz potwierdzenia zamówienia za pomocą polecenia „kupuję i płacę” dostępnego w formularzu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia przez klienta oznacza złożenie sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów, będących przedmiotem zamówienia.
 7. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on potwierdzenie otrzymania zamówienia od sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z kontem klienta, o ile klient zalogował się do swojego konta klienta przed złożeniem zamówienia i była aktywna sesja konta klienta.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu internetowego. Informację o przyjęciu zamówienia do realizacji otrzymuje klient za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia lub powiązany z kontem klienta, o ile konto klienta zostało wykorzystanie do złożenia zamówienia.
 9. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedający potwierdza warunki umowy, przesyłając je na trwałym nośniku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klienta podany w formularzu zamówienia lub powiązany z kontem, o ile konto klienta zostało użyte do złożenia zamówienia lub pisemnie na wskazany przez klienta adres w formularzu zamówienia lub podany w koncie klienta. Wraz z potwierdzeniem warunków umowy sprzedaży klient otrzyma również pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§6 [Ceny]

 1. Ceny produktów podane w ramach serwisu są cenami w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w formularzu zamówienia w chwili złożenia zamówienia w ramach sklepu internetowego.
 3. Ceny produktów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny produktów nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§7 [Płatności]

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie za pośrednictwem systemu wsparcia płatności przelewy 24, blik oraz przekierowań do płatności elektronicznych konta użytkownia.
 2. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za zamówienie w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia za pomocą metody płatności, którą udostępnia sprzedający.

§8 [Dostawa]

 1. Koszt dostawy ponosi klient, chyba że w formularzu zamówienia podana została inna informacja.
 2. Dostawa zamówionych produktów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. Czyni się tożsamo zastrzeżenie określone w §3 pkt. 2.
 3. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez
  sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

§9 [Prawo odstąpienia od umowy]

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2020. 0. 287) – konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym konsument objął towar w posiadanie, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupu w ramach serwisu sklepu internetowego wstępują w prawa konsumentów określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu w przypadku, w którym dokonany zakup nie ma charakteru zawodowego.
 4. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga złożenia w tym zakresie wobec sprzedającego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy, które wysłane musi być na adres poczty elektronicznej – sklep@amperns.pl
 5. Zachowanie terminu do odstąpienia od umowy spełnione jest poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem jego terminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeśli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed przyjęciem oferty przez sprzedającego, oferta przestaje wiązać.
 7. Zwrot środków przez sprzedawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę).
 8. W przypadku, gdy konsument zwraca część zamówionych produktów, koszt dostawy produktów jest zwracany w takiej kwocie, w jakiej zwracane Produkty wpłynęły na zwiększenie kosztu wysyłki poniesionego przez konsumenta.
 9. Zwrot zostanie dokonany przez sprzedawcę tymi samymi sposobami płatności, którymi zostały dokonane płatności w pierwotnej transakcji lub w inny sposób uzgodniony między sprzedawcą a konsumentem. Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z zwrotem środków.
 10. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktów lub otrzymania od konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić produkty sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeśli konsument odeśle lub przekaże produkty przed upływem terminu 14 dni na adres sprzedającego.
 12. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu/produktów ponosi konsument.

§10 [Reklamacja i gwarancja]

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia klientowi produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży bez wad fizycznych i prawnych.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi wynikające z kodeksu cywilnego. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi z zastrzeżeniem postanowień §9 pkt. 3.
 3. Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres siedziby przedsiębiorstwa bądź też złożyć ją za pośrednictwem poczty elektronicznej sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca zaleca, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wystąpieniem wady towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.
 6. Ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji może wymagać dostarczenia produktu do sprzedawcy. W takiej sytuacji klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres sprzedawcy lub inny, wskazany przez sprzedawcę.
 7. W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta w opisie produktu.

§11 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR – unijnej platformy do
  rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§12 [Newsletter]

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera, której to odmowa wyrażenia zgody nie ma wpływu na dokonywanie zakupów w ramach serwisu.
 2. Usługa newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów i usług sprzedawcy oraz aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące sprzedawcy oraz oferowanych przez niego
  produktów i usług.

§13 [Świadczenie usług drogą elektroniczną]

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, które są dostępne dla klientów nieodpłatnie. Usługi dostępne w ramach serwisu sklepu internetowego to:
  a. konto klienta;
  b. usługa newsletter.
 2. Usługa konto klienta jest dostępna po dokonaniu rejestracji przez klienta. Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje dostęp do panelu, w którym przedstawiane są mu informacje dotyczące złożonych zamówień, historia zamówień oraz ma możliwość podglądu i zmiany danych wysyłkowych i osobowych.
 3. Usługa newsletter opisana została w §12 regulaminu.
 4. W każdej chwili klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi
  konta klienta bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

§14 [Ochrona Danych Osobowych]

 • Przedmiotowy regulamin jest koherentny z postanowieniami dokumentu stanowiącego Politykę Prywatności Domeny Internetowej www.amperns.pl oraz opracowany został przez prawnika – Piotra Taraska określającego w ramach przedsiębiorstwa założenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 • W ramach zabezpieczenia danych każdego miesiąca dokonywany jest Rejestr Czynności Przetwarzania oraz raz na kwartał Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania.

§15 [Postanowienia końcowe]

 • Umowy zawierane w ramach serwisu zawierane są w języku polskim.
 • W sprawach nie znajdujących uregulowania w przedmiotowym dokumencie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, z wprowadzonymi w jej ramach zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2021 roku
  oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Zastrzega się prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu, które to zmiany
  muszą zostać każdorazowo opublikowane na stronach serwisu na 7 dni przed ich wejściem w życie. Klient posiada możliwość niezaakceptowania nowej treści regulaminu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2021 roku.