POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora domeny internetowej www.amperns.pl z przetwarzanych w ramach jej serwisu danych osobowych, pozostawianych przez konsumentów dokonujących zamówień oraz korzystających z panelu klienta. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników domeny internetowej. Polityka Prywatności została opracowana i wdrożona w strukturze przedsiębiorstwa w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i wspólnotowych aktów prawnych.

Niniejsze stanowi element polityki bezpieczeństwa wdrożonej w Przedsiębiorstwie Handlowym „AMPER” M. Ros, M. Jabłoński, E. Ross-Jabłońska sp. j. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ul. I. Paderewskiego 39 przez co w swym zakresie odpowiada wszelkim innym dokumentom odnoszącym się do procesów przetwarzania danych i zakresu ich ochrony w tymże przedsiębiorstwie. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne w zakresie zapisów niniejszej polityki rozstrzygane są na korzyść zapewnienia możliwie najszerszego poziomu ochrony danych osobowych i procesów ich przetwarzania oraz realizacji praw osób, których one dotyczą.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości niewyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładającej obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określającej zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach dokonywania takiego przetwarzania.

§1

[Administrator danych osobowych]

Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi jest Marek Jabłoński działający w ramach Przedsiębiorstwa Handlowego „AMPER”  M. Ros, M. Jabłoński, E. Ross-Jabłońska sp. j. z siedzibą w Nowym Sączu 33-300, przy ul. I. Paderewskiego 39, posiadające przypisany NIP: 7342672077. Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora w porozumieniu z IODO zgodnie z art. 29 RODO.

§2

Prawa osoby korzystającej z domeny internetowej, jej serwisu i pozostawiającej na niej swoje dane osobowe

 1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej www,amperns.pl jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:

a) każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;

b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.

c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.

 • W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej, użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: sklep@amperns.pl

bądź numerem telefonu: (18) 441-52-40

 • Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe stanowią w myśl przedmiotowej Polityki Prywatności informacje o zidentyfikowanej, lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jej imię i nazwisko, dane o lokalizacji bądź też pozostałe dane wprowadzone do profilu klienta.

§3

Cel gromadzenia danych osobowych

 1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi na rzecz użytkownika polegającej na sprzedaży oferowanych produktów w ramach serwisu sklepu internetowego.
 2. Dane niezbędne do dokonania rejestracji oraz zapisu do newsletter to dane, które użytkownik wprowadził na tej stronie w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika.
 3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu obsługi funkcjonalności strony internetowej oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

§4

Pliki cookies

 1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętane ustawienia i inne informacje używane na stronie.
 2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać ofertę w sposób indywidualny do odbiorców usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.
 3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego.
 4. Warunkami, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies są:

a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;

b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;

c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

§5

Cele stosowania plików cookies

 1. Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:
 2. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;
 3. tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;
 4. zapamiętania udzielonych przez użytkownika interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

§6

Rodzaje plików cookies

 1. Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, poprzez co w serwisie stosowane są następujące pliki cookies:
 2. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 4. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
 5. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

§7

Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

Każdy z podmiotów, z którym współpracuje Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

§8

Bezpieczeństwo danych

 1. Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.
 2. Przedsiębiorstwo Handlowe „AMPER” będące właścicielem strony internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:
FIRMACEL PRZETWARZANIA DANYCH
Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAPrzetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych
Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. IrlandiaPrzetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych

§9

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego.
 2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych użytkowników.

§10

Realizacja praw osób, których przetwarzanie danych dotyczy

 1. Administrator Danych Osobowych uwzględnia w zachodzących w jego strukturze procesach przetwarzania dokonywanych na stronie internetowej procedury i zasady ułatwiające osobie, której dane dotyczą wykonywanie praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym w szczególności:
 2. prawo do wycofania wyrażonej zgody;
 3. prawo dostępu, przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 4. prawo do sprostowania danych;
 5. prawo do usunięcia danych;
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 7. prawo do przenoszenia danych;
 8. prawo sprzeciwu;
 9. prawo do niepodlegania decyzjom polegającym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

§11

Ochrona transmisji danych osobowych

Dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła użytkownika przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

§12

Ogólne zasady bezpieczeństwa ochrony danych osobowych

 1. Dostęp do danych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego mogą mieć tylko upoważnieni ku temu pracownicy przedsiębiorstwa.
 2. Pracownicy posiadający dostęp do przetwarzanych w ramach serwisu danych nie mogą ich ujawniać zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim w sposób wykraczający poza czynności związane z ich przetwarzaniem.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie postanowienia kodeksu cywilnego.